Košík (prázdný)     0 ks zboží za
K dopravě zdarma chybí: 200 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za: 200 Kč
Doprava zdarma Doručení
0 Kč Celkem bez DPH
0,00 Kč Celkem s DPH
Za tento nákup ušetříte celkem:
0,00 Kč + doprava zdarma

Zapomněli jste své heslo? Registrovat se

obchodní společnosti
Petra Luňáčková
se sídlem Koniklecová 470/5
identifikační číslo: 71890173

PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.SILIKONOVEFORMY.EU

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Petra Luňáčková, se sídlem Brno-Nový Lískovec,63400, identifikační číslo: 71890173, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.silikonoveformy.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.15.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.17.Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.18.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20.Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.22.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.23.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.24.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.25 V případě nevyzvednutí objednávky na dobírkovou částku ,bude kupujícímu účtovaná částka ve výši vynaloženého poštovného 99,- + 100,- pokuta za vzniklé  náklady

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.25.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Koniklecová 470/5,Brno-Nový Lískovec,63400;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1207847019/3030 , vedený u společnosti Airbank (dále jen „účet prodávajícího“);

1.26.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.27.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.30 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.28.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.29.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.30.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.31.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.32.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  objednávce na adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.33.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.33.1.o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.33.2.o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

1.33.3.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

1.33.4.o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.33.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.33.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

1.33.7.o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

1.33.8.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.34.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.33 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.35.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

1.36.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.37.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.38.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.39.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.40.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.41.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.42.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.43.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.44.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.Poštovné pro ČR od 200,- je zdarma ,bez omezení výše objednávky .Poštovné na SR je placené .

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.45.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.46.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.46.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.46.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.46.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.46.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.46.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.47.Ustanovení uvedená v čl. 1.46 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.48.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.49.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.50.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.51.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

1.52.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.53.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@silikonoveformy.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.54.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.55.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.56.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.57.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.58.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.59.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.60.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.61.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.62.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.63.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.63.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.63.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.64.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.65.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.66.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.67.Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.68.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.69.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.70.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.71.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.72.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.73.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.74.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Koniklecová 470/5,Brno-Nový Lískovec,63400, adresa elektronické pošty info@silikonoveformy.eu, telefon 727900866.

Formulář o odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Petra Luňáčková, se sídlem Koniklecová 5 , identifikační číslo:71890173 , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem,emailem:info@silikonoveformy.eu. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3               Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

2.4                

 

V Brně dne 1.1.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží

společnosti Petra Luňáčková -www.silikonoveformy.eu se sídlem v Brně , Koniklecová 470/5, PSČ 634 00, IČO: 71890173

ČLÁNEK 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Tento Reklamační řád se vztahuje jak na zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího www.silikonky.eu, tak na zboží zakoupené přímo v provozovně prodávajícího.
 2. 2. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího uděluje kupující svůj souhlas s tímto Reklamačním řádem.
 3. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Prodávajícím je obchodní společnost Petra Luňáčková IČ: 71890173 se sídlem v Brně , Koniklecová 470/5, PSČ 634 00, IČO: 71890173.

ČLÁNEK 2

POJMY A DEFINICE

Kontaktní údaje prodávajícího jsou: adresa pro doručování Koniklecová 470/5, Brno-Nový Lískovec, 634 00 , adresa elektronické pošty info@silikonoveformy.eu, telefon 727900866.

 1. Kupujícím je kupující-podnikatel nebo kupující-spotřebitel. Kupujícím–podnikatelem je právnická či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím –spotřebitelem je fyzická osoba, jež při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Užívá-li se v některých ustanoveních tohoto Reklamačního řádu společného pojmu „kupující“, jsou tím míněni jak kupující-podnikatel, tak kupující-spotřebitel.
 2. Veškeré pojmy a definice obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi uvedenými v Obchodních podmínkách prodávajícího. Pokud tento Reklamační řád některý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách prodávajícího. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 3. Kupujícím je doporučeno, aby při přejímání zboží od dopravce překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu.
 4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu Koniklecová 470/5, Brno-Nový Lískovec, , 634 00, email: info@silikonoveformy.eu
 5. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V takovém případě doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupního dokladu nebo objednávky na adresu Koniklecová 470/5, Brno-Nový Lískovec, , 634 00, email: info@silikonoveformy.eu. Prodávající bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.
 6. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) obsahující všechny zákonem požadované údaje pro uplatnění záruky (zejm. identifikace zboží – objednací číslo, množství, cena).
 7. Na žádost kupujícího poskytne prodávající kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

ČLÁNEK 3

PŘEVZETÍ ZÁSILKY PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

 1. Kupujícím je doporučeno, aby při přejímání zboží od dopravce překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu.
 2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu Koniklecová 470/5, Brno-Nový Lískovec, , 634 00, email: info@silikonoveformy.eu
 3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V takovém případě doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupního dokladu nebo objednávky na adresu Koniklecová 470/5, Brno-Nový Lískovec, , 634 00, email: info@silikonoveformy.eu. Prodávající bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

ČLÁNEK 4

ZÁRUČNÍ LIST

 1. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) obsahující všechny zákonem požadované údaje pro uplatnění záruky (zejm. identifikace zboží – objednací číslo, množství, cena).
 2. Na žádost kupujícího poskytne prodávající kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

ČLÁNEK 5

VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady, tj. odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

ČLÁNEK 6

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá-li sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není-li kompletní, neodpovídá-li jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, nebo neodpovídá-li zboží jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující-spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující-spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího-spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující-spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující- spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

 1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 2. Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  V rámci uplatněné reklamace je kupující oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
 • bezplatné odstranění vady opravou, nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující-spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (tj. třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (tj. nejméně tři vady současně), může kupující-spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 4. Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

 

Smluvní záruka

 1. Prodávající se zavazuje nabídnout kupujícímu u vybraného druhu zboží rozšířenou smluvní záruku. V takovém případě prodávající zaručuje, že zboží, u něhož je poskytována smluvní záruka, si zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 24 měsíců od dodání kupujícímu, u vybraných komodit ze sortimentu prodávajícího pak 36 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Délka záruční doby je uvedena u každého výrobku, na který je záruka poskytována, příp. na obalu takového výrobku výslovným uvedením této informace. Na výrobky, které neobsahují žádnou výslovnou informaci ohledně délky záruční doby, se toto ustanovení o záruční době nevztahuje.
 2. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční době je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího respektive výrobce, které jsou buď uvedeny v přiloženém návodu k použití, nebo jsou uvedeny v servisních manuálech výrobce vozidla. Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži.
 3. Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající a bez jeho pověření provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční doby, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.
 4. Prodávající může kupujícímu v případě oprávněně uplatněné záruky uhradit jednu montáž/demontáž vadného výrobku.
 5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího.
 6. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě vyplněného reklamačního protokolu prodávajícího, jehož vzor je možné si volně stáhnout na internetových stránkách e-shopu prodávajícího. Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží konkrétní fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. Pokud se nejedná o autodoplňky či jiné zboží nepodléhající odborné montáži, musí zároveň předložit doklad o odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.).
 7. Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedena prokazatelnou formou (písemně či e-mailem reklamačním protokolem) přímo u prodávajícího.
 8. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady výrobku. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 9. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci buď osobně anebo písemně příp. elektronicky. Kupující uvede vždy své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 10. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 11. Kupující je povinen reklamovaný výrobek důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Je-li možné použití originální obalu, použije kupující pro zabalení reklamovaného výrobku přednostně tohoto obalu. Není-li použití originálního obalu možné, použije kupující k zabalení výrobku jiný vhodný obal, který je způsobilý ochránit výrobek před poškozením při přepravě. Výrobek je třeba zasílat k reklamaci čistý a kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.
 12. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vad zboží (viz Článek 6) si zvolil, současně při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 13. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 14. O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího. O reklamaci musí být rozhodnutobezodkladně s tím, že v případě kupujícího-spotřebitele musí být o reklamaci rozhodnuto vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 15. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.
 16. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 17. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Náklady na poštovné za vrácení zboží a neoprávněné reklamace hradí kupující sám.
 18. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 19. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.11.2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu – takovéto změny nemají vliv na již uzavřené smluvní vztahy, prodávající však na možnost budoucí změny reklamačního řádu upozorňuje proto, aby se kupující vždy při objednání zboží seznámil s jeho aktuálním zněním.

ČLÁNEK 7

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady výrobku. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci buď osobně anebo písemně příp. elektronicky. Kupující uvede vždy své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 4. Kupující je povinen reklamovaný výrobek důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Je-li možné použití originální obalu, použije kupující pro zabalení reklamovaného výrobku přednostně tohoto obalu. Není-li použití originálního obalu možné, použije kupující k zabalení výrobku jiný vhodný obal, který je způsobilý ochránit výrobek před poškozením při přepravě. Výrobek je třeba zasílat k reklamaci čistý a kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.
 5. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vad zboží (viz Článek 6) si zvolil, současně při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 6. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

ČLÁNEK 8

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího. O reklamaci musí být rozhodnutobezodkladně s tím, že v případě kupujícího-spotřebitele musí být o reklamaci rozhodnuto vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.
 3. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 4. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Náklady na poštovné za vrácení zboží a neoprávněné reklamace hradí kupující sám.

ČLÁNEK 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.11.2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu – takovéto změny nemají vliv na již uzavřené smluvní vztahy, prodávající však na možnost budoucí změny reklamačního řádu upozorňuje proto, aby se kupující vždy při objednání zboží seznámil s jeho aktuálním zněním.